Обучите меня, учитель / "Sensei, Oshiete." - Zenbu, Shiritai -